Pravidla tvorby a obsahu programu TTV

  1. Poslání

Posláním TTV je objektivní, politicky neutrální informování o společenském, hospodářsko-ekonomickém, kulturním a sportovním dění vztahujícímu se k městu Tišnovu a správnímu obvodu města Tišnova.

  1. Distribuce vysílání

2.1. TTV je primárně distribuována prostřednictvím internetové sítě s využitím streamovacího serveru jako video on-demand, případně jako live stream. Jako streamovací server je primárně využíván kanál YouTube.

2.2. TTV může být distribuována prostřednictvím televizní kabelové sítě.

 

  1. Organizační uspořádání

3.1. Tvorba obsahu a technologická výroba TTV je od 1. 7. 2014 svěřena příspěvkové organizaci města Městskému kulturnímu středisku Tišnov (MěKS).

3.2. Metodickým a poradním orgánem MěKS při obsahové tvorbě TTV je Komise pro komunikaci a média Rady města Tišnova (dále jen KKM).

3.3. Správcem oficiálního on-line kanálu (YouTube) TTV je MěKS.

3.4. Provozovatelem TTV šířené prostřednictvím kabelového systému je dle zákona 231/2001 Sb. (Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů) držitel licence, udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

3.5. Provozovatel TTV šířené prostřednictvím kabelového systému musí mít oprávnění ke zřízení a provozování kabelové sítě, nebo musí mít souhlas osoby oprávněné k provozování kabelové sítě.

  1. Definice vztahů

4.1. TTV se řídí zřizovací listinou příspěvkové organizace MěKS. Dále pak hierarchickou a organizační strukturou MěKS.

4.2. TTV je nestranným médiem, o jehož obsahu a stanovení priorit vysílání rozhoduje MěKS v souladu s jeho organizační strukturou.

4.3. MěKS předkládá pravidelně alespoň jednou za čtvrt roku přehled o činnosti TTV k rukám KKM.

4.4. KKM dodává TTV zpětnou vazbu a podněty k činnosti. Má právo požadovat vysvětlení obsahu vysílání, může navrhnout jeho úpravu a doporučit témata ke zpracování. Pravidelně monitoruje činnost TTV a případné podněty sděluje vedoucímu TTV případně redaktorovi TTV na schůzích komise.

4.5. Důležité informace či priority pro zpracování ve vysílání sdělují vedoucímu TTV, v jeho nepřítomnosti redaktorovi TTV, rovněž starosta nebo členové Rady města Tišnova.

4.6. Podněty k natáčení související s činností úřadu sděluje pověřený pracovník úřadu za všechny odbory úřadu, a to vedoucímu TTV, v jeho nepřítomnosti redaktorovi TTV.

4.7. Podněty k natáčení mohou sdělovat i organizátoři akcí vedoucímu TTV, případně redaktorovi TTV, a to nejlépe s minimálním předstihem 14 ti dní a u akcí velkého rozsahu s 30 ti denním předstihem. TTV si vyhrazuje právo na výběr natáčení akcí a na konečné sestavení vysílání.

4.8. Vedoucí TTV odpovídá za činnost střediska, monitoruje záležitosti spadající do jeho gesce, chod střediska, může navrhovat dramaturgické podněty, rozhoduje o sporných problémech. Přímo komunikuje s redaktorem a se zaměstnanci TTV. Dále je v kontaktu s KKM na jejích pravidelných schůzích.

4.9. Redaktor TTV je spolu se zaměstnanci TTV součástí redakce MěKS. Předkládá redakci návrh dramaturgického plánu vysílání, věnuje se redaktorské a moderátorské práci, kontroluje vysílání, vytváří a kontroluje jednotlivé reportáže. Je v přímém kontaktu s vedoucím TTV a zaměstnanci TTV.

4.10. Pracovníci TTV přijímají a aktivně vyhledávají podněty na vysílání a podílí se na tvorbě dramaturgického plánu. Technicky a organizačně zajišťují činnost televize v oblasti produkce, postprodukce a broadcastingu bez ohledu na formu či technologii zveřejnění. Zajišťují audiovizuální archiv TTV.

  1. Pravidla výroby TTV

5.1. Programový rámec výroby tvoří audiovizuální zpracování stěžejních a tradičních akcí města a tišnovského mikroregionu z oblastí společenského, hospodářského, politického, spolkového, kulturního a sportovního život a dále pak zpracování historických, geografických, environmentálních, architektonických a turistických témat.

5.2. Základním principem dramaturgie výroby je obsahová vyváženost zpracovávaných témat.

5.3. Základními formami zpracování témat jsou: zpravodajská a publicistická činnost, dokumentární tvorba a živé vysílání.

5.4. Plánování výroby je založeno na dramaturgickém plánu TTV a vychází z personálních a technických možností MěKS. Zpravidla je ve výrobním plánu počítáno se dvěma až třemi zpravodajskými reportážemi týdně.

5.5. TTV může zařazovat na základě písemné objednávky reklamní prvky do vysílání. Reklamními prvky se rozumí zejména televizní spoty, případně reklamní slidy. Ceník reklamních prvků vydává MěKS.

5.6 TTV dále může zpracovávat audiovizuální pozvánky na akce, nebo zveřejňovat pozvánky dodané třetí stranou.

5.7. Technické parametry pozvánek na akce a reklamních prvků vydává MěKS. Při nedodržení technických parametrů má MěKS právo pozvánky či reklamní prvky odmítnout zveřejnit.

5.8. Strukturu distribuce TTV prostřednictvím streamovacího serveru předkládá redakce ke schválení KKM.

5.9. Programové schéma vysílání realizované prostřednictvím kabelové sítě předkládá redakce ke schválení KKM. Rozsah vysílání prostřednictvím kabelové sítě je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

5.10. Součástí vysílání prostřednictvím kabelové sítě může být i infosmyčka složená z graficky zpracovaných pevných slidů. Technické parametry infosmyčky vydává MěKS.

Tato pravidla byla schválena na Radě města Tišnova dne 20. 10. 2021, pod číslem usnesení RM/41/23/2021.